[hacer paginas web] [crear una pagina internet] [Valors]
[Visió]
[Inici]
[]
[Junta directiva]
[Voluntaris]
[]
[Inici]
[]
[]
[]
[]
[Adopció]
[Acolliment]
[Apadrinament]
[Voluntariat]
[Associar-se]
[Contactar]
[Donacions]
[Els nostres animals]
[Patrocinadors]
[en_construccio]
[On som?]
[La Botiga]

és el compromís públic que va adquirir l'actual Junta directiva davant de tots els socis de la protectora i de tota la societat, i inclou les accions que s'han de portar a terme els propers anys. És el llibre de ruta que ha de guiar els nostres passos:

Transparència. Obligatorietat de fer públics, permanentment, els comptes i les accions derivades de la gestió, que hauran de ser auditats per una entitat externa a la protectora i aprovats per l’Assemblea de socis anual de l’Entitat. Adhesió i compliment del CODI ÈTIC DE GESTIÓ DE LES ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE.

Voluntariat. Redacció d’un PROTOCOL DEL VOLUNTARIAT, on hi hauran reflectits els drets, els deures i les funcions de les persones que col·laborin com a voluntàries de la protectora i on se’ls garanteixi un tracte honest, digne i respectuós, i on s’especifiquin les seves normes de funcionament i els procediments de captació i acceptació de voluntaris.

Socis i patrocinadors. Redacció d’un PROTOCOL DEL SOCI, on hi haurà reflectits els drets, els deures i les funcions de les diferents categories d’associats individuals o corporatius i on es garanteixin els canals de comunicació suficients per poder exercir els seu dret a la informació i a la participació activa en la vida de l’entitat.

Adopció, acolliment, apadrinament i recerca de propietaris. Redacció d’un PROTOCOL D’ADOPCIÓ I ACOLLIMENT on es defineixi la sistemàtica de lliurament dels animals en adopció o en acolliment temporal i on es determini la informació i la documentació que acompanya l’animal, tant pel que fa al seu estat de salut, com els requisits legals i obligacions que l’adopció i l’acolliment comporten. Aquest protocol també determinarà que les persones que desitgin apadrinar un animal tindran els mateixos drets i deures que els associats, així com el procediment i terminis obligatoris de recerca dels propietaris de l’animal, previ a qualsevol adopció, acolliment o apadrinament.

Atenció als animals. Per garantir la salut física i psíquica i el confort dels animals, la protectora haurà de guiar-se en les directrius descrites en els diferents protocols d’actuació i respecte als animals que abraçaran tant aspectes mèdics com de tracte i d’espai. Aquest protocols faran referència a RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS, ATENCIÓ DIÀRIA I ALIMENTACIÓ, PROFILAXI, ATENCIÓ VETERINÀRIA I EUTANÀSIA i NETEJA I DESINFECCIÓ. Igualment es redactarà un CONVENI DE COL·LABORACIÓ VETERINÀRIA, compartit amb tots els centres veterinaris de la seva zona d’actuació que hi vulguin participar.

Instal·lacions. Redacció d’un PLA DE MILLORES tant de les instal·lacions generals de la protectora, com de les d’atenció veterinària i de rehabilitació, que garanteixin un tracte respectuós i adequat per a tots els animals acollits en tot moment. Igualment es regularà mitjançant unes NORMES D’US DE LES INSTAL·LACIONS els drets i els deures de tots els usuaris interns i externs de l’entitat.

Implicació social. Incrementar la implicació i participació social de la protectora en el seu àmbit territorial d’actuació. Establir vies de comunicació i col·laboració amb altres entitats de similar objectiu, així com les administracions locals, les empreses i totes les entitats d’altres àmbits que vulguin participar activament en accions en defensa dels drets dels animals. La protectora defensarà activament els seus principis i denunciar les accions que comportin el maltractament animal.

Informació i divulgació. Redacció d’un PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA, que determini els canals de transmissió, els continguts i la periodicitat de la comunicació amb els treballadors, socis,adoptants, padrins, voluntaris i col·laboradors, així com amb els mitjans de comunicació, els actes públics de participació ciutadana i amb la societat en general, que faci de la protectora una entitat viva i participativa en la societat civil.

  

El nostre Decàleg...

Can Poc Oli, s/n | Apartat de correus 634 | Tel./fax: 938 727 074 | info@aixoplucmanresa.org

Loading